UWAGA !!!

Informujemy, że z uwagi na występujące i prognozowane upały w okresie od 12.06. (środa) do 14.06.br. (piątek) - biura Zarządu Spółdzielni i Administracji Osiedla będą czynne w godz. od 7:00 do 14:00 - biuro obsługi klienta TVK będzie czynne w godz. od 8:00 do 15:00 - kasa Spółdzielni będzie czynna w godz. od 9:00 do 13:30. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu|Z przykrością informujemy, że program TVK (informacje planszowe) LCN 40 jest niedostępny do odwołania z powodu awarii urządzenia. Za zaistniałe utrudnienia, przepraszamy.

Walne Zgromadzenie

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu

zaprasza na:

Walne Zgromadzenie Członków

które odbędzie się w pięciu częściach w dniach:

3, 4, 5, 11 i 12 czerwca 2019 r. 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad części Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium.

2. Odczytanie pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Wnioskowej i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni.

6. Wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.

7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 r. i kierunki działania Spółdzielni  na 2019 r.

8. Przedstawienie wyników weryfikacji sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.

9. Przedstawienie wyników badania lustracyjnego działalności Spółdzielni w latach 2015-2018. 

10. Informacja na temat realizacji wniosków zgłoszonych na częściach poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

11. Przedstawienie proponowanych zmian w statucie.

12. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.

13. Podjęcie uchwał w sprawach:  

 • zmian w statucie Spółdzielni,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 r.,
 • zatwierdzenia kierunków działania Spółdzielni na 2019 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.,
 • przyjęcia wyników lustracji Spółdzielni,
 • podziału wyniku finansowego netto Spółdzielni za 2018 r.,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 r.,
 • wyboru członków Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki usytuowanej  na os. Centrum     w Opalenicy.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Sprawozdanie komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków.

17. Zakończenie obrad.

 

Walne zgromadzenie odbędzie się w pięciu częściach w następujących terminach i miejscach:

 • część obejmująca członków mieszkających na osiedlu w Opalenicy - 3 czerwca 2019 r.  o godz. 1700                     w Gimnazjum Publicznym w Opalenicy, ul. Farna 5,
 • część obejmująca członków mieszkających na osiedlu w Pniewach - 4 czerwca 2019 r.  o godz. 1700                      w Szkole Podstawowej w Pniewach, ul. Strzelecka 10a,
 • część obejmująca członków mieszkających na osiedlu w Buku - 5 czerwca 2019 r.  o godz. 1700                                w Remizie Strażackiej w Buku, ul. Grodziska 13,
 • część obejmująca członków mieszkających na Os. Stefana Batorego i przy ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu - 11 czerwca 2019 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu,                    os. Stefana Batorego 32,
 • część obejmująca członków mieszkających na Os. Północ w Nowym Tomyślu - 12 czerwca 2019 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, os. Stefana Batorego 32.

Uprzejmie zawiadamiamy, że w określonej części Walnego Zgromadzenia uczestniczą członkowie należący do danej części.

Członek może brać udział w głosowaniu tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.

 

Wybory do Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, podczas obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia zostaną przeprowadzone wybory 15 członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022.

Wybory członków Rady dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród zgłoszonych czlonków Spółdzielni.

Zgodnie z § 41 statutu Spółdzielni, kandydat na członka Rady Nadzorczej winien złożyć w siedzibie Spółdzielni pisemne zgłoszenie z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania. Ponadto zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania osób go popierających - grupy co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Jednocześnie zgłoszeni kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają w Spółdzielni pisemne oświadczenie, że wyrażają zgodę na kandydowanie oraz informacje dotyczące miejsca zamieszkania, wykształcenia, wykonywanego zawodu, pracy w organach samorządowych Spółdzielni oraz czy pozostają w sporze sądowym ze Spółdzielnią, czy zalegają z wnoszeniem opłat mieszkaniowych bądź czy prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej należy składać do 19 maja 2019 r.

Zgłoszeni kandydaci są umieszczeni w kolejności alfabetycznych na listach mandatowych dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i głosowanie odbywa się na wszystkie listy mandatowe przez każdą część Walnego Zgromadzenia.

Poszczególnym częściom Walnego Zgromadzenia przysługuje następująca ilość mandatów:

 • obejmująca członków mieszkających w Pniewach                     - 2 mandaty
 • obejmująca członków mieszkających w Opalenicy                     - 2 mandaty
 • obejmująca członków mieszkających w Buku                             - 2 mandaty
 • obejmująca członków mieszkających w Nowym Tomyślu:
    • os. Stefana Batorego i ul. Wypoczynkowa    - 5 mandatów
    • os Północ                                                           - 4 mandaty

Do Rady Nadzorczej zostają wybrane osoby, które na swoich listach mandatowych uzyskali kolejno największą liczbę głosów, licząc łącznie wyniki głosowań z wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

Druki zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej oraz oświadczenie kandydata wyrażającego zgodę na kandydowanie znajdują się do pobrania w linkach poniżej oraz są do pobrania w administracjach osiedli i w sekretariacie Zarządu Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że członkowie mają prawo zgłaszać swoje projekty uchwał i żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w terminie do dnia 19 maja 2019 r. Projekt uchwały zgłoszonej przez członka musi być poparty przez co najmniej 10 członków (§ 35 statutu).

Zawiadamiamy, że projekty uchwał dotyczące spraw ujętych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni pok. nr 18 i 20 oraz w administracjach osiedli - we wszystkie dni robocze, w godzinach urzędowania, począwszy od 20 maja 2019 r.

Niektóre materiały, w tym sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie z działalności Zarządu, kierunki działania Spółdzielnina 2019r., projekty niektórych uchwał będą również dostępne na stronie internetowej Spółdzielni.

Członków, którzy przybędą na Walne Zgromadzenie prosimy o posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pełnomocnicy członków muszą również przedłożyć pełnomocnictwo napisane przez członka.

 

 

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej

w Nowym Tomyślu

 Nowy Tomyśl, maj 2019 r.

 

 

1

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

2

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

3

PROJEKT UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ TREŚĆ STATUTU SPÓŁDZIELNI

4

KIERUNKI DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

5 KIERUNKI DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
   ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ
   OŚWIADCZENIE WYRAŻAJĄCE ZGODĘ NA KANDYDOWANIE
Zamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.