Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu

informuje członków Spółdzielni że:

Walne Zgromadzenie odbędzie się zgodnie z poniższym porządkiem obrad

 1. Otwarcie obrad części Walnego Zgromadzenia przez członka Rady Nadzorczej.
 2. Odczytanie pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.
 3. Wybór Prezydium.
 4. Odczytanie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021
 7. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2022-2025.
 8. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w roku 2021 i kierunki działania Spółdzielni na rok 2022.
 9. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021.
 10. Przedstawienie wyników lustracji pełnej działalności Spółdzielni w latach 2018-2020, w tym działalności inwestycyjnej od stycznia 2020 do marca 2021 roku.
 11. Informacja na temat realizacji wniosków zgłoszonych na częściach Walnego Zgromadzenia w roku 2021.
 12. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie.
 13. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany statutu Spółdzielni wraz z poprawkami,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2021,
  • zatwierdzenia kierunków działania Spółdzielni na rok 2022 wraz z poprawkami,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021,
  • przyjęcia wyników lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2018-2020,w tym działalności inwestycyjnej za okres od stycznia 2020 do marca 2021 roku,
  • podziału wyniku finansowego netto Spółdzielni za rok 2021,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2021,
  • uchylenia treści projektu uchwały zatwierdzającej kierunki działania.
 15. Ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wyników głosowania - liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej.
 16. Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat cen ciepła.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków.
 19. Zakończenie obrad.

 

Sprawozdania oraz uchwały wskazane w porządku obrad dostępne są dla członków w siedzibie Spółdzielni oraz we wszystkich Administracjach Osiedli – w dni robocze w godzinach urzędowania Spółdzielni. Materiały na Walne Zgromadzenie znajdują się też na stronie internetowej Spółdzielni smnt.pl w zakładce „O Spółdzielni” – „Walne Zgromadzenie”.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z powyższymi materiałami, które w trakcie Walnego Zgromadzenia będą przedstawiane w skróconej formie, aby ze względów bezpieczeństwa epidemicznego zminimalizować czas jego trwania.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości i (jeśli są wymagane) inne dokumenty uprawniające do udziału. Każdy członek ma prawo uczestniczenia tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia - osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie (pod rygorem nieważności) i zostaje dołączone do protokółu Walnego Zgromadzenia. Nie można być pełnomocnikiem więcej niż jednego członka. Pełnomocnikiem nie może być pracownik Spółdzielni.

W roku 2022 Walne Zgromadzenie odbędzie się w 5 częściach - w następujących terminach i miejscach: 

 • część obejmująca członków z Osiedla w Pniewach - 16.08.2022r. o godz. 17.00 w Auli Liceum Ogólnokształcącego, ul. św. Ducha 11,
 • część obejmująca członków z Osiedla w Buku - 18.08.2022r. o godz. 17.00 w Sali Miejskiej w Buku, ul. Mury 5 (dawna Synagoga),
 • część obejmująca członków z os. Stefana Batorego i ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu - 22.08.2022r. o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, os. Stefana Batorego 32,
 • część obejmująca członków z Osiedla w Opalenicy - 23.08.2022r. o godz. 17.00 w Przedszkolu nr 2 w Opalenicy, ul. Zamkowa 3A,
 • część obejmująca członków z os. Północ w Nowym Tomyślu - 25.08.2022r. o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, os. Stefana Batorego 32.

Uprzejmie zawiadamiamy, że w określonej części Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie należący do danej części.

Ponadto informujemy, że członkowie mają prawo zgłaszania swoich projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszonej przez członka musi być poparty przez co najmniej 10 członków (§ 35 statutu).

Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

W związku z upływem kadencji obecnej Rady Nadzorczej, podczas obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia zostaną przeprowadzone wybory 15 członków Rady Nadzorczej na kadencję rozpoczynającą się w 2022 roku. Do Rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni, a w przypadku osób prawnych - członków Spółdzielni - ich pełnomocnicy. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej nieprzerwanie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady. Kandydaci do Rady Nadzorczej nie mogą być członkami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Uwaga - obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia będą rejestrowane.

Mając na uwadze bezpieczeństwo członków, uczestnicy wchodzący na salę będą zobowiązani do przestrzegania aktualnych przepisów epidemicznych. Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania lub przesunięcia Walnego Zgromadzenia, w przypadku ogłoszenia zagrożenia związanego z COVID-19, o czym członkowie zostaną zawiadomieni poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych, w telewizji kablowej i na stronie internetowej Spółdzielni.

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej

w Nowym Tomyślu

 

Nowy Tomyśl, 12 sierpnia 2022r.

 

Wybory do Rady Nadzorczej

Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród zgłoszonych członków Spółdzielni.

Zgodnie z § 41 statutu Spółdzielni, kandydat na członka Rady Nadzorczej winien złożyć w siedzibie Spółdzielni pisemne zgłoszenie z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania. Ponadto zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania osób go popierających – co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Jednocześnie zgłoszeni kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają w Spółdzielni pisemne oświadczenie, które zawiera: zgodę na kandydowanie, informacje dotyczące miejsca zamieszkania, wykształcenia, wykonywanego zawodu, i pracy w organach samorządowych Spółdzielni oraz informacje: czy pozostają w sporze sądowym ze Spółdzielnią, czy zalegają z wnoszeniem opłat mieszkaniowych bądź czy prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej należy składać w terminie do 15 dnia przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszeni kandydaci są umieszczeni w kolejności alfabetycznej na listach mandatowych dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, a głosowanie odbywa się na wszystkie listy mandatowe przez każdą część Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z Uchwałą nr 21 Rady Nadzorczej z 20 kwietnia 2022r., poszczególnym częściom Walnego Zgromadzenia przysługuje następująca ilość mandatów:

 • członkom z Osiedla w Buku - 2 mandaty,
 • członkom z Osiedla w Opalenicy - 2 mandaty,
 • członkom z Osiedla w Pniewach - 2 mandaty,
 • członkom z os. Stefana Batorego i ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu - 5 mandatów,
 • członkom z os. Północ w Nowym Tomyślu - 4 mandaty.

Za osoby wybrane do Rady Nadzorczej uważa się kandydatów, którzy na miejscach mandatowych poszczególnych list uzyskali kolejno największą liczbę głosów, licząc łącznie wyniki głosowań z wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

Druki zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej oraz oświadczenie kandydata wyrażającego zgodę na kandydowanie znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni (smnt.pl) oraz są do pobrania w Administracjach Osiedli i w sekretariacie Zarządu Spółdzielni.

 

Protokół z posiedzenia Kolegium Walnego Zgromadzenia

Protokoły z głosowań Walnego Zgromadzenia 

Wyniki głosowań na członków Rady Nadzorczej

Sprawozdania finansowe i z działań Zarządu Spółdzielni w roku 2021

 

 

 

 

Sprawozdania:

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu z działalności w 2021 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu z działalności w roku 2021 r.

List polustracyjny z 2021 r.

 

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1 w sprawie: zmian w statucie Spółdzielni.

Uchwała nr 2 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.

Uchwała nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w roku 2021.

Uchwała nr 4 w sprawie: zatwierdzenia kierunków działania Spółdzielni na rok 2022.

Załącznik do uchwały nr 4  Kierunki działania Spółdzielni na rok 2022.

Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021.

Uchwała nr 6 w sprawie: przyjęcia wyników pełnej działalności Spółdzielni w latach 2018-2020, w tym działalności inwestycyjnej od stycznia 2020 do marca 2021 roku.

Uchwała nr 7 w sprawie podziału wyniku finansowego netto Spółdzielni za rok 2021

Uchwały nr 8, 9, 10, absolutoria za rok 2021.

Uchwała nr 11 w sprawie zbycia nieruchomości

Poprawka nr 1 do Uchwały nr 1

Poprawka nr 2 do Uchwały nr 1

Poprawka nr 1 do Uchwały nr 4

Poprawka nr 2 do Uchwały nr 4

Inne dokumenty:

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej.

Lista kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2022-2025.

 

 

Zamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.