Walne Zgromadzenie

ZAWIADOMIENIE

UWAGA: WYŁĄCZNIE DLA CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU

 

WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W NOWYM TOMYŚLU

odbędzie się w dniach: 18, 19, 22, 23 i 24 maja 2023 r. w następujących terminach i miejscach:

 1. Część obejmująca członków z osiedla w Pniewach
  Termin: 18 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 17:00,
  Miejsce: Biblioteka Publiczna MiG Centrum Kultury, ul. Wolności 6,

 2. Część obejmująca członków z osiedla w Buku
  Termin: 19 maja 2023 r. (piątek) o godz. 17:00,
  Miejsce: Sala Miejska w Buku, ul. Mury 5 (dawna synagoga),

 3. Część obejmująca członków z osiedla w Opalenicy
  Termin: 22 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17:00,
  Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteka W Opalenicy, Os. Centrum 11,

 4. Część obejmująca członków z osiedla w Nowym Tomyślu Os. Stefana Batorego, ul. Wypoczynkowa i ul. Emilii Sczanieckiej,
  Termin: 23 maja 2023r. (wtorek) o godz. 17:00,
  Miejsce: Hala Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu, Os. Północ 37 (wejście od strony WSPiA),

 5. Część obejmująca członków z osiedla w Nowym Tomyślu - Os. Północ
  Termin: 24 maja 2023r. (środa) o godz. 17:00,
  Miejsce: Hala Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu, Os. Północ 37 (wejście od strony WSPiA)

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uprawnione (tj. członkowie Spółdzielni należący do danej części albo ich pełnomocnicy), które okażą dokumenty tożsamości i (jeśli są wymagane) inne dokumenty uprawniające do udziału.

Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie (pod rygorem nieważności). Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej: imię, nazwisko i adres członka, imię i nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka oraz być podpisane w sposób czytelny przez członka udzielającego pełnomocnictwa. Nie można być pełnomocnikiem więcej niż jednego członka. Pełnomocnikiem nie może być pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad części Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.
 3. Wybór Prezydium.
 4. Odczytanie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022.
 7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w roku 2022.
 8. Kierunki działania Spółdzielni na rok 2023.
 9. Informacja na temat realizacji wniosków zgłoszonych na częściach Walnego Zgromadzenia w roku 2022.
 10. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w/s udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni absolutorium za rok 2022.
 12. Podział wyniku finansowego netto Spółdzielni za rok 2022.
 13. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie.
 14. Sprawy wniesione przez członków spółdzielni w trybie §35 ust. 7 Statutu:
  • projekt Uchwały nr 10 w sprawie zmiany ilości członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu;

  UWAGA - projekt uchwały nr 10 wycofany z porządku obrad w związku wycofaniem przez część członków poparcia dla złożonego projektu uchwały i brakiem przesłanek zarówno ustawowych, jaki i statutowych do zamieszczenia w porządku obrad

  • projekt Uchwały nr 11 w sprawie zmiany sposobu ogrzewania budynków;

  UWAGA - projekt uchwały nr 11 wycofany z porządku obrad w związku wycofaniem przez część członków poparcia dla złożonego projektu uchwały i brakiem przesłanek zarówno ustawowych, jaki i statutowych do zamieszczenia w porządku obrad

  • projekt Uchwały nr 12 w sprawie wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu;

  UWAGA - projekt uchwały nr 12 wycofany z porządku obrad w związku wycofaniem przez część członków poparcia dla złożonego projektu uchwały i brakiem przesłanek zarówno ustawowych, jaki i statutowych do zamieszczenia w porządku obrad

  • projekt Uchwały nr 13 w sprawie inwestycji w odnawialne źródła energii;

  UWAGA - projekt uchwały nr 13 wycofany z porządku obrad w związku wycofaniem przez część członków poparcia dla złożonego projektu uchwały i brakiem przesłanek zarówno ustawowych, jaki i statutowych do zamieszczenia w porządku obrad

  • projekt Uchwały nr 14 w sprawie zmiany statutu oraz regulaminu Rady Nadzorczej;

  UWAGA - projekt uchwały nr 14 wycofany z porządku obrad w związku wycofaniem przez część członków poparcia dla złożonego projektu uchwały i brakiem przesłanek zarówno ustawowych, jaki i statutowych do zamieszczenia w porządku obrad

  • projekt Uchwały nr 15 w sprawie zmiany statutu;

  • projekt Uchwały nr 16 w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu.

  UWAGA - projekt uchwały nr 16 wycofany z porządku obrad w związku wycofaniem przez część członków poparcia dla złożonego projektu uchwały i brakiem przesłanek zarówno ustawowych, jaki i statutowych do zamieszczenia w porządku obrad

  (Po przedstawieniu każdej za spraw objętych pkt. 6-14, odbędzie się dyskusja oraz głosowanie nad stosownymi uchwałami.)
 15. Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat ciepła.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków.
 18. Zakończenie obrad.

Uwaga – w/w porządek obrad może zostać rozszerzony o punkt „sprawy wniesione przez członków spółdzielni w trybie §35 ust. 7 statutu”.

Członkowie mają prawo zgłaszania swoich projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszonej przez członka musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Spółdzielni, a także w formie elektronicznej (smnt@smnt.pl). Zgłoszenia przesłane w formie elektronicznej wymagają podpisów elektronicznych (w przeciwnym przypadku, w drodze wyjątku, należy przedłożyć oryginały dokumentów przesłanych uprzednio elektronicznie w sekretariacie Spółdzielni, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 4 maja 2023r. do godziny 10:00).

Sprawozdania oraz uchwały wskazane w porządku obrad dostępne są dla członków w siedzibie Spółdzielni oraz we wszystkich Administracjach Osiedli – w dni robocze w godzinach urzędowania.

Materiały na Walne Zgromadzenie są dostępne ponadto na stronie internetowej Spółdzielni: www.smnt.pl (w zakładce „O Spółdzielni – Walne Zgromadzenie"), a także w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (EBOK), pod adresem www.bok.smnt.pl (w zakładce "Dokumenty – Walne Zgromadzenie 2023"). Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z powyższymi materiałami (w trakcie Walnego Zgromadzenia mogą być one przedstawiane w skróconej formie).

Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał – jednak nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Mając na uwadze bezpieczeństwo członków, uczestnicy wchodzący na salę będą zobowiązani do przestrzegania aktualnych przepisów epidemicznych.

Zastrzegamy możliwość odwołania lub przesunięcia Walnego Zgromadzenia, w przypadku ogłoszenia zagrożenia związanego z COVID-19, o czym członkowie zostaną zawiadomieni poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych, w telewizji kablowej i na stronie internetowej Spółdzielni.

Uwaga – w celach archiwizacyjnych obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia będą rejestrowane.

 

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nowym Tomyślu

 

Nowy Tomyśl, 20 kwietnia 2023 r.

 

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie finansowe, na które składają się:
Bilans
Rachunek zysków i strat
Rachunek przepływów pieniężnych
Zestawienie zmian w funduszu własnym
Informacja dodatkowa
Opinia Biegłego Rewidenta
Informacja Biegłego Rewidenta - podsumowanie
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Zarządu

 

Projekty uchwał
uchwała nr 1 - Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
uchwała nr 2 - Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni
uchwała nr 3 - Zatwierdzenie kierunków działania Spółdzielni na rok 2023
uchwała nr 3 - Zatwierdzenie kierunków działania Spółdzielni na rok 2023 załącznik
uchwała nr 4 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022
uchwała nr 5 - Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu
uchwała nr 6 - Udzielenie absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu
uchwała nr 7 - Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu

uchwała nr 8 - Podział wyniku finansowego netto za 2022 rok

 Poprawka nr 1

uchwała nr 9 - O zmianie statutu

Poprawka nr 1

Poprawka nr 2

uchwała nr 10 - W sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej

UWAGA - projekt uchwały nr 10 wycofany z porządku obrad w związku wycofaniem przez część członków poparcia dla złożonego projektu uchwały i brakiem przesłanek zarówno ustawowych, jaki i statutowych do zamieszczenia w porządku obrad

uchwała nr 11 - W sprawie zmiany sposobu ogrzewania

UWAGA - projekt uchwały nr 11 wycofany z porządku obrad w związku wycofaniem przez część członków poparcia dla złożonego projektu uchwały i brakiem przesłanek zarówno ustawowych, jaki i statutowych do zamieszczenia w porządku obrad

uchwała nr 12 - W sprawie wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni

UWAGA - projekt uchwały nr 12 wycofany z porządku obrad w związku wycofaniem przez część członków poparcia dla złożonego projektu uchwały i brakiem przesłanek zarówno ustawowych, jaki i statutowych do zamieszczenia w porządku obrad

uchwała nr 13 - W sprawie inwestycji w odnawialne źródła ciepła

UWAGA - projekt uchwały nr 13 wycofany z porządku obrad w związku wycofaniem przez część członków poparcia dla złożonego projektu uchwały i brakiem przesłanek zarówno ustawowych, jaki i statutowych do zamieszczenia w porządku obrad

uchwała nr 14 - W sprawie zmiany statutu oraz regulaminu Rady Nadzorczej

UWAGA - projekt uchwały nr 14 wycofany z porządku obrad w związku wycofaniem przez część członków poparcia dla złożonego projektu uchwały i brakiem przesłanek zarówno ustawowych, jaki i statutowych do zamieszczenia w porządku obrad

uchwała nr 15 - W sprawie zmiany statutu

uchwała nr 16 - W sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej

UWAGA - projekt uchwały nr 16 wycofany z porządku obrad w związku wycofaniem przez część członków poparcia dla złożonego projektu uchwały i brakiem przesłanek zarówno ustawowych, jaki i statutowych do zamieszczenia w porządku obrad

 

 

Zamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.