Walne Zgromadzenie

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu

zaprasza członków Spółdzielni na

Walne Zgromadzenie

które odbędzie się w dniach:

23, 24, 26, 30 i 31 sierpnia 2021r.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad części Walnego Zgromadzenia.
  2. Odczytanie pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.
  3. Wybór Prezydium.
  4. Odczytanie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Wnioskowej i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020.
  7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w roku 2020 i kierunki działania Spółdzielni na rok 2021.
  8. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020.
  9. Przedstawienie wyników badania lustracyjnego działalności inwestycyjnej Spółdzielni w latach 2018-2019.
  10. Informacja na temat realizacji wniosków zgłoszonych na częściach Walnego Zgromadzenia w roku 2020.
  11. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie.
  12. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
  13. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • zmian w statucie Spółdzielni,
   • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020,
   • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2020,
   • zatwierdzenia kierunków działania Spółdzielni na rok 2021,
   • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020,
   • przyjęcia wyników lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni,
   • podziału wyniku finansowego netto Spółdzielni za rok 2020,
   • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2020.
  14. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie na własność lokali wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego.
  15. Wolne głosy i wnioski.
  16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków.
  17. Zakończenie obrad.

Sprawozdania oraz uchwały wskazane w porządku obrad dostępne są dla członków w siedzibie Spółdzielni oraz we wszystkich Administracjach Osiedli – w dni robocze w godzinach urzędowania Spółdzielni.

Materiały na Walne Zgromadzenie będą także na stronie internetowej Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się ze sprawozdaniami, które będą przedstawiane w skróconej formie, aby ze względów bezpieczeństwa epidemicznego zminimalizować czas trwania Zgromadzenia.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do udziału.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w 5 częściach w następujących terminach i miejscach:

- część obejmująca członków z Osiedla w Opalenicy - 23.08.2021 r. o godz. 17 w Centrum Kultury i Bibliotece w Opalenicy, os. Centrum 11,

- część obejmująca członków z os. Stefana Batorego i ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu - 24.08.2021 r. o godz. 17 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, os. Stefana Batorego 32,

- część obejmująca członków z Osiedla w Pniewach - 26.08.2021 r. o godz. 17 w Auli Liceum Ogólnokształcącego, ul. św. Ducha 11,

- część obejmująca członków z Osiedla w Buku - 30.08.2021 r. o godz. 17 w Sali Miejskiej w Buku, ul. Mury 5 (dawna Synagoga),

- część obejmująca członków z os. Północ w Nowym Tomyślu - 31.08.2021 r. o godz. 17 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, os. Stefana Batorego 32,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w określonej części Walnego Zgromadzenia uczestniczą członkowie należący do danej części.

Każdy członek ma prawo uczestniczenia tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia - osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie (pod rygorem nieważności) i zostaje dołączone do protokółu Walnego Zgromadzenia.

Ponadto informujemy, że członkowie mają prawo zgłaszania swoich projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszonej przez członka musi być poparty przez co najmniej 10 członków (§ 35 statutu).

Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Mając na uwadze bezpieczeństwo członków, na sali zostanie zachowany dystans społeczny. Uczestnicy wchodzący na salę będą zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz zakrycia ust i nosa maseczką.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania Walnego Zgromadzenia, w przypadku zaistnienia zagrożenia związanego z COVID 19, o czym członkowie zostaną zawiadomieni poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych, w osiedlowej telewizji kablowej i na stronie internetowej Spółdzielni.

Projekty uchwał - plik

Sprawozdanie Zarządu za 2020 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 r.

List polustracyjny

List polustracyjny 2021

 

Zamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.