55 lat Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu

- - - p1300162.jpg

Obchody Jubileuszu 55. lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu

W środę, 12 lutego odbyło się wyjątkowo uroczyste posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. Dokładnie w tym dniu przypadała bowiem 55. rocznica rozpoczęcia działalności przez Spółdzielnię.Jubileuszowe spotkanie  było zatem doskonałą okazją do przypomnienia najważniejszych wydarzeń  z bogatej  historii Spółdzielni, złożenia życzeń oraz uhonorowania najbardziej  zasłużonych dla  jubilatki osób. 

Wśród zaproszonych na uroczystość gości, którzy zaszczycili swoją obecnością jubileuszową uroczystość znaleźli się: Jakub Rutnicki – poseł na Sejm RP, Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski, Zdzisław Kujawa – członek Rady Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie i członek Krajowej Rady Spółdzielczej, prezes Zarządy gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Andrzej Wilkoński – starosta nowotomyski, Henryk Helwing – burmistrz Nowego Tomyśla, Tomasz Wlekły – Przewodniczący Rady Miejskiej Nowego Tomyśla, Stanisław Filipiak – burmistrz miasta i gminy Buk, Roman Maternik – burmistrz Opalenicy, Józef Ćwiertnia – zastępca burmistrza gminy Pniewy, Wojciech Kolasiński – komendant powiatowy Policji w Nowym Tomyślu, Tomasz Antuszewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, Tadeusz Stachowski – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, Adam Szweda – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Murowanej Goślinie, Henryk Jakubowski – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Szamotułach, Marek Wichtowski – prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Nowym Tomyślu, Michał Komorowski – prokurent PGKiM KOMOPAL

w Opalenicy, Marek Świtała i Andrzej Kurcewicz – prezesi Przedsiębiorstwa Budowlanego „DOMBUD” w Nowym Tomyślu.
Nie mogło w tym dniu również zabraknąć byłych działaczy samorządowych Spółdzielni, byłych
i obecnych pracowników, członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nowym Tomyślu.  Szczególnie serdecznie powitano panią Zofię Białek, która była w gronie założycieli Spółdzielni. To właśnie pani Zofia razem z innymi czternastoma osobami, pracownikami Powiatowego Związku GS „SCh” w Nowym Tomyślu podjęła się założenia Spółdzielni. Warto w tym miejscu dodać, że pani Zofia Białek zamieszkała w pierwszym wybudowanym przez Spółdzielnię budynku i mieszka w nim do dzisiaj.

Szczegółowa historia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu przedstawiona została podczas jubileuszu 50.lecia jej działalności. Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z tym materiałem m.in. na stronie internetowej Spółdzielni: http://smnt.pl/pl/50-lecie-spoldzielni oraz http://smnt.pl/pl/historia-spoldzielni.
Jubileuszowe spotkanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu było nie tylko czasem wspomnień lat minionych, o których opowiedział Franciszek Stachowiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, ale też okazją do zapoznania zgromadzonych gości z obecną sytuacją i dokonaniami Spółdzielni. Prezes Zarządu Zbigniew Markowski poinformował, że tylko w okresie minionych pięciu lat Spółdzielnia wybudowała 56 mieszkań w Nowym Tomyślu, 57 mieszkań i 2 lokale użytkowe w Opalenicy oraz rozpoczęła budowę 22 domów jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej przy ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu. Przedstawił stan zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię, które zlokalizowane są w czterech miastach: Nowym Tomyślu, Opalenicy, Buku i Pniewach oraz w trzech powiatach: nowotomyskim, poznańskim i szamotulskim. Podkreślił, że najważniejszym zadaniem w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi jest eksploatacja i gospodarka remontowo-modernizacyjna. Nadmienił, że w ramach eksploatacji, obowiązki w zakresie utrzymywania porządku i czystości na terenach  osiedli, pielęgnacji terenów zieleni, konserwacji bieżącej instalacji i urządzeń w budynkach, wykonują zatrudnieni w Spółdzielni pracownicy. Natomiast utrzymywaniem czystości na klatkach schodowych zajmują się sami mieszkańcy.
Zbigniew Markowski podkreślił, że wielką troską Zarządu jest utrzymywanie posiadanych zasobów w dobrym stanie technicznym i wyglądzie estetycznym. W ostatnich latach kontynuowano więc

w Spółdzielni wykonanie robót termomodernizacyjnych budynków, prowadzono rewitalizację terenów zielonych, modernizowano place zabaw, odnawiano i modernizowano układy komunikacyjne. W tym miejscu Z. Markowski podziękował burmistrzom za możliwość wykonywania wspólnych inwestycji w zakresie rozbudowy parkingów w Nowym Tomyślu, Buku

 i Pniewach, gdzie każdy wykonywał określony zakres robót na swoim terenie.
Prezes poinformował również o wykonanych zadaniach, związanych z wymianą stolarki okiennej
w mieszkaniach i na klatkach schodowych, drzwi wejściowych do budynków, o prowadzonych robotach związanych z poprawą działania instalacji c.o. i c.w., o rozpoczęciu docieplania ścian trójwarstwowych z jednoczesnym ich wzmacnianiem na osiedlu Północ w Nowym Tomyślu. Zwrócił także uwagę na dokonaną wymianę dotychczasowych urządzeń pomiarowych wody
i ciepła na urządzenia elektroniczne z odczytem radiowym, które zapewniają dokładne odczyty zużycia wody i ciepła, bez konieczności wchodzenia do mieszkań. Przypomniano o prowadzonej
w Spółdzielni działalności społeczno-kulturalnej oraz usługach telewizji kablowej i dostępu do Internetu.
Zbigniew Markowski wspomniał o Przedsiębiorstwie Budowlanym „DOMBUD” powstałym na bazie dotychczasowego Zakładu Budowlano-Remontowego, którego jedynym właścicielem jest Spółdzielnia i któremu 1 stycznia br. minęło 20. lat  od powstania spółki.
Prezes pozytywnie ocenił także współpracę z Komendantami Policji i Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia spokoju i porządku na osiedlach. Skierował słowa podziękowania do Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu za zorganizowane w 2013r. dwie debaty dotyczące bezpieczeństwa na osiedlach, które w kolejnych latach mają być kontynuowane. 
W swojej wypowiedzi podkreślił, że Spółdzielnia podejmuje wiele inicjatyw i działań, które mają na celu zapewnienie jak najlepszego stanu technicznego i estetycznego budynków i osiedli, stwarzając swoim członkom jak najlepsze warunki zamieszkiwania.
Zapewnił, że Spółdzielnia jest stabilnym i wiarygodnym podmiotem gospodarczym, funkcjonującym bez zarzutu, który potrafił dostosować się do zmieniającej sytuacji gospodarczej

i przepisów prawnych.
Jednocześnie Zbigniew Markowski wyraził swoje zaniepokojenie pracami sejmowej komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego i ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, których uchwalenie może doprowadzić do powoływania wspólnot mieszkaniowych bez decyzyjnego udziału członków Spółdzielni.
Bardzo miłym momentem było docenienie osób, które przez minione lata pracowały na dobre imię Spółdzielni. – Na dorobek, na realizację zadań w dzisiejszym wymiarze pracowało bardzo wielu członków zaangażowanych w pracę organów statutowych, pracowników, z doświadczeń których obecna załoga Spółdzielni korzysta. Za to wszystko w imieniu członków składam serdeczne podziękowania. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że za każdym sukcesem firmy, organizacji, instytucji stoją konkretni ludzie, dzięki którym został on osiągnięty. Tak jest też w przypadku naszej Spółdzielni. Za jej sukcesem stoi wiele osób. W okresie 55. letniej działalności Spółdzielni, były
z nią związane setki ludzi, którzy poświęcili swój czas
, siły, wiedzę i umiejętności. W tym szczególnym dniu wszystkim działaczom, którzy pracowali w organach Spółdzielni, wszystkim pracownikom, którzy pracowali i tym, którzy nadal pracują chciałbym złożyć serdeczne podziękowania. Zrobili tak wiele dla Spółdzielni. To dzięki nim Spółdzielnia osiągnęła obecny poziom – mówił w swym wystąpieniu prezes Zbigniew Markowski.
Szczególne słowa podziękowania Z. Markowski skierował do Franciszka Stachowiaka, nazywając go niewątpliwym animatorem sukcesu Spółdzielni, który nieprzerwanie przez ponad 50 lat związany jest ze Spółdzielnią, w tym przez 35 lat jako Prezes Zarządu i przez 15 lat jako Przewodniczący Rady Nadzorczej. Zaznaczył, że maksymą wpajaną przez niego – najważniejszy jest członek Spółdzielni - Spółdzielnia nadal się kieruje i jej przestrzega.
Gorące podziękowania złożono osobom, które wniosły znaczący wkład w rozwój  Spółdzielni, pracując w Radzie Nadzorczej i Zarządzie najdłużej, bo ponad 20 lat. Są to: Jan Matysiak, Kazimierz Sochacki, Andrzej Rutnicki, Czesław Równiak, Krzysztof Czarnuszka, Karol Barański
i Józef Nowak.
W dniu jubileuszu nie można było pominąć również pracowników Spółdzielni, którzy podejmowanymi działaniami przyczynili się do jej osiągnięć. Szczególne słowa uznania
i podziękowania skierowano do pracowników, którzy przepracowali w Spółdz
ielni ponad 30 lat tj. do Aliny Dysiewicz, Marii Simon, Anny Sokalla, Krystyny Pawlak, Elżbiety Michalak, Janiny Zaraś, Władysławy Juskowiak, Elżbiety Kaffler, Mariana Mrówki, Kazimierza Kasprzaka, Janusza Gorzelannego, Teresy Hamrol, Włodzimierza Krakowskiego i Janusza Wróbel.
Zbigniew Markowski dodał, że solidna praca, czynne zaangażowanie członków Spółdzielni, działaczy i pracowników zaowocowało przyznaniem Spółdzielni wielu honorowych wyróżnień

i odznaczeń. W swojej 55. letniej historii Spółdzielnia otrzymała:

  • zbiorową odznakę honorową „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego” w 1983r.,
  • zbiorową odznakę honorową „CZSBM dla spółdzielni mieszkaniowej” – w 1983r.,
  • odznakę zbiorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowy Tomyśl” w 1989r.,
  • odznakę zbiorową „Za zasługi dla spółdzielczości” w 1999r.,
  • odznaką honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” w 2009r.
  • odznaką „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego” w 2009r.

W ubiegłym roku, strategia funkcjonowania Spółdzielni i sprawne zarządzanie zasobami mieszkaniowymi zostały również zauważone i docenione poprzez uhonorowanie jej działalności przyznaniem tytułu „Dobra Spółdzielnia 2013”.

W dalszej części uroczystości, Przewodniczący Rady Nadzorczej Franciszek Stachowiak poinformował o przyznanych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotych Medali za długoletnią służbę, którymi zostali uhonorowani Krzysztof Grzelak,zastępca Prezesa Zarządu iIreneusz Andrzejczak,konserwator w Administracji Osiedla w Nowym Tomyślu. 
Wymienionych pracowników zaproszono na scenę a Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek dokonał odznaczeń.
Przyznane zostały również, na wniosek Rady Nadzorczej Spółdzielni, przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie wyróżnienia w postaci odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, które otrzymali: Teresa Paczkowska  za  wieloletnią działalność w Radzie Nadzorczej, Zbigniew Markowski - Prezes Zarządu i Barbara Cyprowska - członek Zarządu, za długoletnią pracę w Spółdzielni. Wręczenia przyznanych odznak dokonał Zdzisław Kujawa, członek Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie.   
Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej i Prezes Zarządu złożyli specjalne podziękowania za długoletnią współpracę i aktywną działalność w Radzie Nadzorczej Romanowi Kurkowiakowi 
i Januszowi Rajowi,  którzy działali w minionych latach w Radzie, będąc przez dwie kadencje jej członkami.
Uroczystość uświetnił występ działającego przy klubie osiedlowym chóru „Jarzębina” i zespołu wokalnego DIVINE.

 

 

 

 

Zamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.